Köpvillkor

Följande köpvillkor tillämpas vid användning av webbplatsen www.forlossningspool.se.

Forlossningspool.se drivs av Ganymedes Konsult Aktiebolag med organisationsnummer 556991-9748 och är leverantör av samtliga varor som beställs genom webbplatsen.

Definitioner

1.1 ”Avtal” avser dessa köpevillkor.

1.2 ”Beställning” betyder varje beställning som görs av Kund på webbplatsen.

1.3 ”Kund” avser den fysiska person som beställer produkter på webbplatsen.

1.4 ”Produkt(er)” betyder de produkter som tillhandahålls till försäljning samt uthyrning på webbplatsen och som levereras av forlossningspool.se.

1.5 ”Webbplatsen” betyder forlossningspool.se:s webbplats www.forlossningspool.se.

Bekräftelse

2.1 För att möjliggöra köp eller hyra av produkter på webbplatsen måste Kund acceptera samtliga villkor i detta avtal samt ange den information som krävs i kassan för att genomföra ett köp.

2.2 Kund accepterar köpvillkor genom att lämna information i kassan när ett köp genomförs.

2.3 En enskild person får inte köpa produkter på webbplatsen och får heller inte acceptera köpvillkoren om (a) den enskilde inte är 18 år och därför inte kan ingå ett bindande avtal med forlossningspool.se, eller (b) den enskilde är förhindrad att ta emot produkter eller använda webbplatsen enligt lagstiftningen i det land där Kund är bosatt eller från vilket han eller hon använder webbplatsen.

2.4 Utöver detta avtal är Kund bundna av de allmänna villkor som anges i Integritetspolicy.

Datasäkerhet

3.1 Forlossningspool.se värnar om Kundens personliga integritet och har höga säkerhetskrav för att förhindra intrång från obehöriga. I samband med användande av webbplatsen för beställning av produkter kan Kund bli ombedd att lämna vissa uppgifter om sig själv, såsom t.ex. namn, användarnamn, e-postadress, telefonnummer, postadress m.m.

Sådan information om kunden är privat och konfidentiell. Forlossningspool.se kommer inte att lämna ut sådan information till obehöriga. Forlossningspool.se kan dock lämna ut uppgifter till myndigheter om det finns misstanke om brott eller om det annars föreskrivs i lag.

3.2 Forlossningspool.se behandlar de personer som Kund tillhandahåller i enlighet med dataskyddsförordningen. Forlossningspool.se kommer att behandla personer för följande ändamål:

  1. a) för tillhandahållande av produkter och administration av beställningar,
  2. b) för kvalitetsarbete, analys och utveckling av produkter,
  3. c) för marknadsföring riktad till Kund eller för erbjudanden till Kund som hör samman med forlossningspool.se´s produkter, eller produkter och tjänster som tillhandahålls eller marknadsförs av forlossningspool.se´s samarbetspartners,
  4. d) för att publicera statistik om produkterna
  5. e) för fullgörande av skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut

3.3 Forlossningspool.se är den juridiska person som är personuppgiftsansvarig för Kundens personuppgifter. Kunden har rätt att, på skriftlig begäran till forlossningspool.se, få information om vilka personer om Kund som forlossningspool.se lagrar och behandlar.

Kund har också rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas, blockeras eller raderas. Kund kan vidare, när som helst, skriftligen anmäla att Kund inte vill motta direktreklam i form av annonser.

Användning av cookies

4.1 Forlossningspool.se använder ”cookies” för att optimera webbplatsens funktion och för att anpassa den efter önskemål från Kund. En cookie är en textfil som antingen temporärt är placerad på Kunds dataminne (en ”tillfällig cookie”) eller är placerad på Kunds hårddisk (en ”varaktig cookie”) genom en webbläsarserver. Cookies används inte för att köra program eller för att sprida virus till datorn.

4.2 Syftet med en cookie är att berätta för en webbserver att du har återkommit till en viss sida. När Kund återkommer till webbplatsen, gör cookies det möjligt för forlossningspool.se att hämta information som Kund tidigare lämnat, så att Kund enkelt kan använda de funktioner som hen själv anpassat.

Beställning & orderbekräftelse

5.1 All försäljning, köp och hyra enligt detta Avtal ska betecknas som en ”Beställning”. En Beställning accepteras endast i enlighet med dessa köpvillkor.

5.2 Kund gör en Beställning på webbplatsen genom att placera Produkter/Produkterna i ”Varukorgen” och sedan välja betalningssätt. Kunden måste även fylla i person- och leveransuppgifter och välja fraktsätt. För att bekräfta köpet måste kunden godkänna köpet köpvillkoren och klicka på knappen ”Slutför köp”.

5.3 När Beställningen är genomförd kommer Kund att erhålla en ”Orderbekräftelse” via e-post. Vänligen dubbelkolla i skräpposten om orderbekräftelsen inte har mottagits. Orderbekräftelsen innehåller all information om Produkten/Produkterna, pris(er) på produkten/produkterna inklusive moms (vid leverans inom EU) och andra avgifter, leveransdatum, leveranskostnader, betalningsvillkor, information om Kundens ångerrätt (som anges i avsnitt 14 nedan), garantier och andra tjänster som tillhandahålls av forlossningspool.se samt villkor att hävning av Beställningen.

Vid försändelser utanför EU inkluderar orderbekräftelsen inte lokala avgifter eller tullar. Dessa kostnader ska betalas av kunden till lokala myndigheter.

Leverans

6.1 Produkterna levereras normalt inom fjorton (14) arbetsdagar, om inte annat överenskommits eller angivits i Orderbekräftelsen, och levereras till Kunden med spårningsbar försändelse (”Leverans”). Forlossningspool.se förbehåller sig rätten för eventuell justering av leveranstid.

6.2 För leverans utanför Sveriges gränser ber vi Kund att kontakta forlossningspool.se.

6.3 Risken för Produkten övergår till Kund när leverans har skett i enlighet med avsnitt 8.1 ovan.

Försening

7.1 Försening på forlossningspool.se´s sida föreligger om Produkter/Produkterna inte levereras i tid och förseningar inte beror Kund eller på andra orsaker som Kund inte är ansvarig för, eller vid force majeure.

7 .2 Vid försening har Kund rätt att hålla inne betalningen och kräva att Beställningen fullgörs eller, om förseningen är av väsentlig betydelse, häva Beställningen.

Ansvar för fel

8.1 En Produkt är felaktig om produkten avviker från vad som anges i Beställningen eller i något annat avseende avviker från Kundens berättigade förväntningar på grundval av den information som forlossningspool.se tillhandahåller.

8.2 Produkten ska också anses felaktig om forlossningspool.se före försäljningen underlåtit att informera Kund om en angelägenhet som rör de egenskaper eller användningen av produkten som forlossningspool.se känt till eller borde ha känt till, och om vilket Kund skäligen kan vänta sig bli informerad om, förutsatt att sådan underlåtenhet kan antas ha påverkat köpet.

8.3 Om en produkt är felaktig har Kund rätt att begära reparation, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet, hålla inne betalningen eller, om felet är av väsentlig betydelse för Kund, häva köpet.

8.4 Forlossningspool.se har i första hand rätt att erbjuda reparation eller omleverans om detta kan göras inom skälig tid och utan några ytterligare kostnader för Kund.

8.5 Forlossningspool.se är endast ansvarig för ursprungliga fel, vilket innebär att felet fanns före den tidpunkt då Produkten köptes eller levererades. Inom en period av sex (6) månader anses den felaktiga produkten besitta ett ursprungligt fel som ska åtgärdas av forlossningspool.se utan kostnad för kunden, om inte forlossningspool.se kan bevisa att felet inte fanns vid tidpunkten för köpet. Efter denna sex månaders period måste Kund visa att produkten var behäftad med fel redan vid tidpunkten för leveransen.

Ångerrätt, reklamation & fel

9.1 Kund har möjlighet att utan vidare förklaring nyttja ångerrätt och returnera produkten eller produkterna inom fjorton (14) dagar från och med mottagandet. Om Kund önskar nyttja ångerrätt ska detta meddelas forlossningspool.se inom tidsfristen. För godkänd returnering krävs att köparen hanterar såväl produkt som förpackning med omsorg. Om förpackningen bryts ska det göras varsamt. Produkterna ska returneras i originalskick och med samtliga medföljande tillbehör.

9.2 Kund måste reklamera de felaktiga Produkterna till forlossningspool.se inom skälig tid efter det att felet upptäckts (”Reklamation”).

9.2 Kund måste meddela forlossningspool.se, muntligen eller skriftligen, varför han eller hon anser att Produkten är felaktig. Om Reklamationen är gjord inom två (2) månader efter att felet upptäcktes ska Reklamationen anses vara gjord i tid. Efter tre (3) år förlorar Kund sin rätt att göra gällande fel i Produkten, förutsatt att ingen garanti med längre frist ges.

9.3 Kund reklamerar genom att beställa en returblankett från forlossningspool.se, fyller i returblanketten och återsänder den tillsammans med den felaktiga Produkten till forlossningspool.se med spårbar försändelse.

9.4 Forlossningspool.se ersätter Kund för kostnader förknippade med reklamationen förutsatt att produkten/produkterna är felaktig(a) eller Kund erhållit en annan produkt än den beställda.

9.5 Om reparation eller omleverans inte sker inom skälig tid efter att Reklamationen gjorts, har Kund rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet av den aktuella Produkten.

9.6 Hävning av köpet görs genom att skicka ett e-postmeddelande till kontakt@forlossningspool.se.

Vid hävning av köp av den aktuella produkten ska Kunden returnera produkten i enlighet med det förfarande för Reklamation som anges i avsnitt 9.3 ovan.

Vid reklamationer tillämpas konsumentköplagen (1990:932) och vid en eventuell tvist följer forlossningspool.se allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer(ARN).

9.7 Från och med att Kund har hämtat ut sin beställning är det annars 30 dagars öppet köp. Vid byte av produkt eller storlek så ska kunden skicka in produkten som en retur, och därefter lägga en ny beställning via hemsidan. Kund står för returkostnaden.

Priser

10.1 Pris(er) på produkt(erna) anges i orderbekräftelsen.

10.2 Samtliga priser i Orderbekräftelsen anges i svenska kronor och inkluderar tillämplig moms (för närvarande 25 %) och övriga eventuella skatter vid leverans inom EU. Kund som beställer produkter från länder utanför Sverige kan också vara skyldiga att betala tullavgifter. Tullavgifter är inte inkluderade i priserna och alla tillkommande tullavgifter ska betalas av Kund till tullen eller motsvarande myndighet i det land dit Produkten/Produkterna slutligen levereras.

10.3 De priser som anges på webbplatsen och i varje orderbekräftelse anges med reservation för ökade leverantörskostnader, tryckfel, andra felaktigt angivna specifikationer och för utförsäljningar.

10.4 Erbjudanden, kampanjer eller influencerkoder kan inte användas på tidigare köp eller i kombination med andra erbjudanden, kampanjer eller rabattkoder.

Betalning

11.1 Betalning kan göras med kreditkort eller kontokort alternativt fakturabetalning eller delbetalning i samarbete med Nets. Vid betalning med kreditkort debiteras beloppet direkt.

11.3 Produkter/Produkterna tillhör forlossningspool.se fram till dess att full betalning har erlagts.

Kontakt

12.1 Kommunikation mellan Kund och forlossningspool.se och vice versa sker via e-post, telefon eller brev, enligt följande:

Förlossningspool.se

E-post: kontakt@forlossningspool.se

Telefon: +46 (0)708-30 75 36

Adress: Adress: Aggarpsvägen 150, 266 94 Munka-Ljungby

Force majeure

13.1 Forlossningspool.se ska befrias från ansvar för underlåtenhet att fullgöra någon av sina förpliktelser på grund av en omständighet som hindrar, försenar eller förvärrar fullgörandet av en förpliktelse enligt detta avtal, såsom åtgärder eller underlåtenhet av myndigheter, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, brist på transportmedel, varor eller energi eller allvarliga olyckshändelser samt fel eller försening i samband med leveranser från underleverantörer som orsakats av sådana omständigheter (”Force Majeure”).

13.2 När forlossningspool.se önskar åberopa en händelse av Force Majeure ska forlossningspool.se meddela Kund detta utan oskäligt dröjsmål.

Förändringar & tillägg i köpevillkoren

14.1 Forlossningspool.se förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i Köpvillkoren. Om/när ändringar görs i Köpvillkoren kommer dessa att tillgängliggöras på www.forlossningspool.se/kopvillkor.

14.2 Forlossningspool.se förbehåller sig rätten att, när som helst, vidta förändringar och åtgärder, omedelbart och utan föregående information, på grund av lagstiftning eller föreskrifter från myndigheter.

Tillämplig lag & tvistehantering

15.1 Svensk lag ska tillämpas på avtalet.

15.2 Tvist med anledning av avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol.

Välj valuta